Podmienky použitia, ochrana osobných údajov a právne informácie

Copyright

Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie akejkoľvek časti je bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa zakázané, pokiaľ nie je uvedené inak.

Obchodné známky

Názvy produktov, firiem, služieb a výrobkov použité na tejto webstránke môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Ochrana súkromia a zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Pre účely zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) je prevádzkovateľom spoločnosť RZP, a.s., so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 36 331 023, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10335/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: admin@rzp.sk

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby Prevádzkovateľom je poskytnutie služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (dopravná zdravotná služba) zo strany Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe, plnenie si zákonných povinností Prevádzkovateľa súvisiacich s poskytnutím služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (dopravná zdravotná služba) zo strany Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe, ktoré vyplývajú pre Prevádzkovateľa z osobitných právnych predpisov a vedenie administratívnej evidencie informácií súvisiacich s poskytovaním služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (dopravná zdravotná služba) zo strany Prevádzkovateľa.

Právny základ spracovania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu– t. j. podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) / zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o  zmene a doplnení niektorých zákonov / zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o  poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov / zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad  zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „Osobitné právne predpisy“).

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre poskytnutie služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (dopravná zdravotná služba) zo strany Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe– spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby Prevádzkovateľom v rozsahu požadovanom Osobitnými právnymi predpismi je nevyhnutné z dôvodu poskytnutia služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (dopravná zdravotná služba) zo strany Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa- oprávneným záujmom Prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby je vedenie administratívnej evidencie informácií  súvisiacich s poskytovaním služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (dopravná zdravotná služba)zo strany Prevádzkovateľa.

Spracúvané údaje

Rozsah spracúvaných osobných údajov dotknutej je ustanovený Osobitnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa za účelom zabezpečenia bezproblémového poskytnutia služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (dopravná zdravotná služba) zo strany Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe, a to najmä v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o zdravotnom stave, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti, identifikačné údaje zdravotnej poisťovne, kontaktné údaje a/alebo kontaktné údaje blízkych osôb, údaje o polohe. Pri cudzincoch alebo osobách bez štátnej príslušnosti môže byť spracúvaná fotokópia dokladu totožnosti alebo fotokópia dokladu preukazujúceho zdravotné poistenie.

Poskytnutie údajov tretím osobám

Poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby Prevádzkovateľ nezverejňuje. Poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby bude Prevádzkovateľ poskytovať príslušnej zdravotnej poisťovni dotknutej osoby, a to na účely úhrady za poskytnutie služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (dopravná zdravotná služba) z verejného zdravotného poistenia v rozsahu stanovenom Osobitnými právnymi predpismi a iným orgánom verejnej správy a inštitúciám podľa Osobitných právnych predpisov. Poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby môže Prevádzkovateľ poskytovať svojim audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Poskytovateľovi poskytujú služby súvisiacej s výkonom činnosti Prevádzkovateľa.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania poskytnutých osobných údajov dotknutej osoby Prevádzkovateľom je 20 rokov odo dňa poskytnutia služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (dopravná zdravotná služba).

Práva dotknutej osoby

V súlade so Zákonom a v jeho rozsahu patrí dotknutej osobe právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby, právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby, právo na  obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, právo namietať spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby, právo kedykoľvek súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov odvolať, ako aj právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Informácia o požiadavke na poskytovanie osobných údajov, informácia o neexistencii povinnosti poskytnúť osobné údaje a informácia o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby Prevádzkovateľovi je zákonnou požiadavkou nevyhnutnou pre poskytnutie služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (dopravná zdravotná služba) zo strany Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutej osoby Prevádzkovateľovi na stanovený účel spracovania osobných údajov nebude možné zo strany Prevádzkovateľa zabezpečiť poskytnutie služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (dopravná zdravotná služba) zo strany Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe.

Cookies

Webové stránky používajú cookies v súlade so zákonom. Cookie v HTTP protokole označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehlidaču, ktorý ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve rovnakého webu prehlidač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia k rozlišovániu jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich nich užívateľské predvoľby apod., a zjednodušujú tak používanie webu.

Ako cookies používame? Naše vlastné cookies slúžia pre funkčnosť webu, napríklad na udržiavanie informácii o prihlásení, alebo o anonymizovanú štatistickú analýzu návštevnosti. Cookies tretích strán používame pre služby našich partnerov, ktorí tiež používajú cookies. Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k ich čítaniu alebo zápisu. Ide hlavne o systémy pre analýzu návštěvnosti. Našim partnerom je: Google Analytics – podrobnosti o tomto nástoji nájdete tu: https://www.google.com/intl/sk_ALL/analytics/index.html

Súhlas s ukladaním cookies

Väčšina prehladačov cookies automaticky akceptuje, ak nie je prehlidač nastavený inak. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s ukadaním cookies. Použitie cookies môžete obmedzit alebo zablokovať v nastavení Vášho webového prehlidača.

Ako skontrolovať nastavenie cookies v prehlidači

Chrome, Mozilla Firefox, Egde, Internet Explorer, Safari.